Hazırlayan

: SMGM

Kurgulayan

TC Adalet Bakanlığı

Süre / Kredi

: 24 saat (4 gün x 6 saat) / 15 kredi

Donanım

Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar

Katılımcı Sayısı

Üst sınır 24 kişi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihli 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilirkişilik Yönetmeliği" gereği bilirkişilik başvurusu yapacak kişilere “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ne katılım belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

2017 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığınca yetkilendirilen eğitim kurumu TMMOB Mimarlar Odası SMGM’nin organize ettiği Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşmaktadır. Bilirkişilik Temel Eğitimi’nin 3 günlük teorik bölümü en az doktora düzeyinde akademik unvana sahip hukukçu eğitmenlerimiz, 1 günlük uygulama bölümü ise en az beş yıllık bilirkişilik deneyimi bulunan mimar eğitmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.
Eğitimi tamamlayan katılımcılara SMGM tarafından 3 yıl geçerli  “Katılım Belgesi” verilmektedir. Katılım Belgeleri, eğitimi yürüten Şube tarafından sahiplerine imza karşılığı elden teslim edilmektedir.
Önkayıt oluşturmak için yetkili Şubelere taleplerinizi iletebilir, kesinleşen eğitimleri “SMGM Eğitim ve Etkinlik Takvimi”nden güncel olarak takip edebilirsiniz.
 Eğitime Katılım Koşulları:

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/2017/agustos/Bilirki%C5%9Filik%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

 • Bakanlıkça katılımcılarda aranan 5 yıllık mesleki deneyim; TMMOB’a bağlı odalar için Oda kaydı, kamuda çalışanlar için ise en az 5 yıl süreyle bizzat mimar/mühendis olarak çalıştıklarını belirten kurum onaylı belge ile sağlanmalıdır.

Eğitim Kaydı İçin Gerekli Belgeler:

Eğitim koşullarını sağlayan katılımcı adayları yetkili şubelerden biri ile iletişime geçtikten sonra kaydını kesinleştirmek için aşağıdaki belgeleri tamamlamalı, eğitimine katılacağı şubeye iletmelidir.

 • 1 Adet vesikalık resim ile birlikte Kayıt Formu (Kurs öncesinde doldurulacaktır.)
  Kayıt Formu’nda “Alt Uzmanlık Alanı” hanesini doldururken “Bilirkişilik Alt Alanları Listesi”nden yararlanılmalı ve alt alan listesinde bulunan “ANA KOD” ve/ya “TAM KOD” numarası yazılarak form doldurulmalıdır.
  http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/ikincidonembilirkisilikbasvurularinailiskinduyuru-2018.html
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma fotokopisi,
 • Üyelik belgesi (Mimarlar Odası dışındaki tüm TMMOB üyeleri başvurularında geçerlidir. TMMOB’a bağlı tüm Oda üyelerinin aidat borcu bulunmamalıdır.)
 • TMMOB Üyesi olanlar için 600 TL, diğer katılımcılar için 750 TL’lik katılım ücreti dekont

(Katılım Belgesi için 24 saatlik eğitimin en az 22 saatine katılım zorunludur; 2 saatinden fazlasına katılamayanlara eğitimin ücret iadesi yapılamaz.)

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İÇERİĞİ
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Türk Yargı Teşkilatı
 • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler
 • Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması