MİMARLAR ODASI TRABZON ŞUBESİ

 

 • YENİ KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

   

  * 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

  * Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı ve 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi (veya okuldan 2 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti) 

  * Geçici mezuniyet belgesinin süresi geçmiş ise kabul edilememektedir. (Belgede geçerlilik süresi belirtilmemiş ise, süre 1 yıldır.)

  * Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi

  * İkametgah (E-devletten alınabilir.)

  * Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 390-TL.)

  * Kayıt ücreti: 2021 yılı için: 100 TL.

   

  MEZUNİYET TARİHİNDEN ODA KAYIT TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEMDE  SİGORTASIZ SÜRELER SGK'DAN BELGE ALINARAK İBRAZ EDİLDİĞİNDE, SİGORTASIZ OLDUĞU DÖNEMİN AİDATI ALINMAMAKTADIR.  (E-DEVLET'TEN ALINAN BELGE GEÇERLİDİR.)

   

   

  Yurt dışı üniversite mezunlarının, YÖK'den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi, Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda, diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir.

  Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakları Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

  Kıbrıs Üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

  • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları.
  • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

  getirmeleri gerekmektedir.

  Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

  Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

   

  TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  İlgili Meslek Odasına Geçici Üye Olunması, Hak ve Yükümlülükler

  Meslek Odasına Geçici Üyelik

  Madde 12 - TMMOB Yönetim Kurulunun, Bakanlığa, otuz gün içerisinde yabancı hakkında olumlu görüş bildirmesi ve Bakanlığın yabancıya mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni vermesi üzerine, Bakanlıkça TMMOB‘ne bildirilen çalışma izni, aynı gün ilgili Meslek Odasına Birim tarafından iletilir. Yabancı, çalışma izni verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde ilgili Meslek Odasına geçici üye olarak kaydını yaptırmak zorundadır. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı meslek mensubunun çalışma izninin iptali için ilgili Meslek Odası, durumu Bakanlığa iletilmek üzere, TMMOB‘ne bildirir.

  Geçici Üyelik Başvurusuna Eklenecek Belgeler

  Madde 13 - (Değişik birinci ve ikinci fıkra : RG/25754 - 13.03.2005) Yabancı başvuru sahibi, geçici üyelik başvurusunu ilgili Meslek Odasına yapar ve başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeleri eklemek zorundadır:

  a) Bakanlıktan alınan çalışma izin belgesi,
  b) Türkiye‘deki mühendislik, mimarlık eğitimi verilen bir üniversiteden mezun olan başvuru sahipleri için lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti, yurtdışı üniversite mezunları için, lisans diplomasının noter onaylı Türkçe tercümeli sureti ile Yüksek Öğrenim Kurumundan alınacak Denklik Belgesi,
  c) Noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport örneği,
  d) Türk vatandaşları ile evli olanların Noter onaylı evlilik cüzdanı örneği, vukuatlı nüfus kayıt tablosu,

   

  Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi (2021 yılı için geçerli)

  3600,-TL

  Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi(2021 yılı için geçerli)

  3600,-TL

   

  Yabancı uyruklu mimarlar odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

   

  ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Başvuru tarihi itibariyle öğrenci olduğunu belirten ıslak imzalı Öğrenci Belgesi (E-devlet'ten alınan belge kabul edilmemektedir.)
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 Adet Fotokopisi
  • Öğrenci Kaydı; ücretsiz olarak, istenen evraklarla beraber şube tarafından verilecek belge imzalandığında yapılmaktadır.
  • Her öğrenci sadece üniversitesinin bulunduğu şehirdeki Mimarlar Odası şubesinden kaydını yaptırabilmektedir.