Bilindiği üzere, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği nin 18. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen telif hakkı tescil işlemi; üyelerimizin telif haklarının korunmasına yardımcı olmakta, kamu nezdinde eserlerini alenileştirmeleri ve olası yargı süreçlerinde eser sahipliklerinin ispatında tek güvenilir kaynak olmaktadır. Ayrıca mimarların birbirleri ile olan ilişkilerinde de dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun davranmaları sağlanarak haksız rekabetin önüne geçilmektedir.

               Bu kapsamda gerçekleştirilen telif kaydı işleminin ücretiyle ilgili Birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda değerlendirmeler yapılmış ve Merkez Yönetim Kurulu'nun 13 Ocak 2021 tarihli ve 47/9 nolu toplantısının 1/c maddesinde aşağıdaki karar alınmıştır.

          .     Mimari proje hizmeti telif kaydı yapılması uygulamasına başlanılmasına ve telif kaydı sonucunda alınacak hizmet bedelinin tüm birimlerimizde proje bakımından farklılaştırmaya gidilmeksizin 50 TL olmasına,

          .     Telif kaydı yapılarak MOP sistemine giren projelerin, mesleki denetim işlemi yapılması aşamasında mesleki denetim bedelinin tüm birimlerimizde proje bakımından farklılaştırmaya gidilmeksizin maktuen 300 bTL olarak uygulanmasına;

          .     MOP sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak, uygulamanın bir genelge ile şubelere duyurulmasına;

          .     Uygulamanın 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlatılmasına, uygulama usul ve esaslarının Genelge ile tüm birimlere duyurulmasına, Bu karar doğrultusunda, telif kaydı işleminin uygulama usul ve esaslarıyla ilgili koşullar da aşağıda belirtilmektedir. Yönetmeliğin 18. Maddesine göre, Mimarlar Odasının mesleki denetim yapan birimi, mimari proje hizmetinin telif haklarının korunması amacıyla, kayda alınması için yapılan başvurularda, aşağıdaki koşulları sağlayan mimara, mesleki denetimi yaparak söz konusu mimari proje hizmetinin sicil kaydını düzenler ve onaylanan projeler ile birlikte her belgenin bir kopyasını arşivler. Bu başvurularda

 Mimarın;

.     Üyelik aidatını ödemiş olması,

.     27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

.     Mimarın imzasını taşıyan, mimari proje ve/veya diğer tasarım çalışmaları,

.     Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca belirlenmiş asgari koşulları kapsayan sözleşmesinin sunulması; sözleşme sunulamaması halinde, mimarın dilekçesi ile birlikte yasal sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütnamesi,

.     Mimar tarafından sunulacak diğer belgeler (imar durumu, çap, kroki vb.),aranır.

 Yukarıdaki koşullara ek olarak, Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi ile yapılan toplantıda, ayrıca aşağıdaki şekilde işlem yapılması benimsenmiştir.

.    Telif kaydı işlemlerinde sunulan projenin ada/pafta/parsel bilgilerinin aranması; etüt hazırlayan mimar tarafından sözleşme sunulamaması halinde, yapı sahibi veya müteahhit ile arasında söz konusu ada/pafta/parsele ilişkin görevlendirmenin belgelenmesi.

          Bu çerçevede, Birimlerimizdeki telif kaydı işlemlerinin yukarıda belirtilen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi bildirilmiştir.